2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө